תקנון

תקנון
 
ברוכים הבאים לאתר הבזאר (להלן: "האתר")
האתר מנוהל, מופעל ונמצא בבעלותה של חברת אי.די.איי גלובל מרקטינג (להלן: "החברה")
מספר עוסק: 025554064, ליפשיץ 25, ירושלים, מיקוד 9362251
 
אתר הבזאר משמש כאתר סחר אלקטרוני ומספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט. האתר מציע, בין היתר, פלטפורמה מקוונת המאפשרת למגוון נותני שירותים, יצרנים ומשווקים (להלן: "הספקים") להציע למכירה רגילה וקבוצתית שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של הספקים (להלן: "השוברים"). 
 
בנוסף, האתר מציג ומציע למכירה מוצרים שונים (כדוגמת כלי בית, צעצועים, מוצרי טיפוח, מותגי אופנה ועוד)  ישירות מהחברה (להלן: "מוצרי הבזאר"). 
 

1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע.

1.2.1. כל פעולה שתבצע באתר זה, מעידה כי הנך מקבל ללא סייגים ובאופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה ומהווה את

הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

1.2.2. בשימושך באתר, אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך

מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף

באתר.

1.3. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו.

1.4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה ללא שתמסור על כך הודעה מראש.

1.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר

הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה

כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.6. למען הסר ספק, בהירשמות לקבלת "המייל היומי" אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני יומי מהאתר. מטרת הדואר

האלקטרוני לעודד רכישה מהאתר. בכל עת תהיה רשאי, להודיע לחברה על סירובך לקבל דיור אלקטרוני כלשהו מהאתר, על

ידי שליחת הודעה ל:  support@habazar.co.il. כמו-כן, בהרשמה לקבלת הדואר האלקטרוני היומי אתה נותן את

הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" לא תופיע בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. 

1.7. התכנים באתר והיישומים שבו, באופן מלא או חלקי, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים ברשת האינטרנט,  בכל מדיה

תקשורתית אחרת, כולל תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; ועל כן תנאי השימוש המוזכרים

בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או

חלקם, בשינויים המחויבים.

1.8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2. רשאי להיות משתמש באתר הנו -

2.1. כל אדם ו/או חברה, רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

2.1.2. למשתמש מלאו 18 שנים;

2.1.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

2.1.4. המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

2.1.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

2.1.6. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש, בין השאר כתוצאה מהמקרים הבאים:

2.2.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

2.2.2. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.2.3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או

            בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

2.2.4. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;

.2.2.5 כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

2.2.6. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור לצד ג' את השוברים, השירותים ו/או המוצרים

           (לרבות מוצרי הבזאר) שנרכשו באמצעות האתר.

 

3. המכירה ותנאי המכירה של השוברים והמוצרים (כולל מוצרי הבזאר)

3.1. באמצעות האתר, ספקים יכולים להציע למכירה רגילה או קבוצתית שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של

הספקים. בנוסף, באתר נמכרים מוצרי הבזאר ישירות מהחברה.

3.2. המכירות באתר, לרבות מכירות של מוצרי הבזאר, יהיו מוגבלות בזמן, לעיתים תלויות במספר מינימלי של רוכשים, ולעיתים

מוגבלות במספר מקסימלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי. ייתכן גם שהמכירה תהיה מוגבלת במספר השוברים למשתמש ( בחלק מהמקרים).

3.3. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממכירה (הצעה) למכירה (הצעה), וללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

3.4. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכדומה בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. 

3.5. שוברים

3.5.1. השוברים שניתן לרכוש מהספקים באמצעות האתר הינם באופן כללי לצורכי שיווק ופרסום הספקים, השירותים ו/או המוצרים. המחירים המוצעים הינם אטרקטיביים, אולם אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק. "השווי" המוצג בכל הצעה הוא כפי שנמסר לחברה ע"י הספקים השונים ובאחריותם בלבד.

3.5.2. שובר שנרכש ניתן להמרה לשירותים ו/או למוצרים של הספק בהתאם לשובר הרלוונטי. כל השוברים יהיו כפופים לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על-ידי החברה והספקים והנכללים באתר, בנוסף לאילו שמוזכרים בשובר הרלוונטי, ובתקנון הספק.

3.5.3. שובר יזכה את האוחז בו בזכות לקבל מהספק את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה.

3.5.4. השובר לא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר "מתנה", וזאת על פי התנאים המפורטים ב"שובר המתנה", אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של הספק, ובתיאום עימו.

3.5.5. לא ניתן למכור את השובר.

3.5.6. שוברים אינם כוללים תשלום תשר (Tip).

3.5.7. תוקף השובר יחל יום לאחר מועד ההזמנה (אלא אם צוין אחרת).

3.5.8. לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר).

3.5.9. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

3.5.10 לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

3.5.11 בנוגע לרכישת שוברים, משמעות הלחיצה על כפתור הקנייה, וסיום ההליכים   הנלווים לרכישה, כולל הליך התשלום, היא שהמשתמש הציע הצעה לרכוש השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם לכל התנאים וההתניות, שייקבעו על ידי החברה והספק והנכללים באתר, לרבות בשובר הרלוונטי. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של משתמש תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של משתמשים אחרים בנוגע לאותה עסקה אושרו.

3.6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי הספק, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק למשתמש.

3.7. מוצרי הבזאר נמכרים ברוב המקרים ישירות מהחברה – חלקם יסופקו ממלאי קיים וחלקם באמצעות תהליך יבוא אישי, היינו שילוח ישיר מאת ספק בחו"ל לכתובתו בישראל של המזמין .במידה ומדובר ביבוא אישי, החברה היא שתהיה אחראית על ביצוע ההזמנה מול הספק בחו"ל, מתן הוראות אריזה ושילוח למזמין לכתובתו בישראל. כמו כן ביבוא אישי, אישור העסקה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הספק בחו"ל ממנו מתבצעת ההזמנה. במידה ויוצג באתר כי המוצר קיים במלאי, אולם לאחר ההזמנה יסתבר כי אין כך פני הדברים, יבחר המזמין לקבל כספו בחזרה באם בוצע התשלום, או לחילופין לקבל מוצר חליפי שווה ערך – כל זאת על פי שיקול דעתו.

3.8. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי בגין נזק הנגרם לו או לאחר בגין אי הימצאות המוצר במלאי, וזאת בתנאי שהועמדה לרשותו האפשרות לקבל את כספו בחזרה במידה ושילם.

3.9. בתהליך יבוא אישי, ייתכנו מקרים מסוימים שיידרש תשלום נוסף מאת הרשויות הישראליות למיסים, מכסים או מע"מ ו/או כל היטל אחר. היטלים אילו הנם באחריותו הבלעדית של המזמין והחברה לא תישא בהם.

3.10 המחירים של מוצרי הבזאר הינם אטרקטיביים, אולם אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

3.11 אישור סופי של ההזמנה כפוף להימצאות המוצרים במלאי. לאחר ההזמנה של מוצר הבזאר ואישור ההזמנה, ישלח המוצר ללקוח. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.

3.12 בכדי לאפשר רכישה באתר, יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הדפסת השוברים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המשתמש והעדפותיו וכדומה.

 
4. רישום באתר

4.1. לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

4.1.1. שם פרטי ושם משפחה;

4.1.2. כתובת דואר אלקטרוני;

4.1.3. בחירת סיסמא;

4.1.4. תעודת זהות;

4.1.5. מספר טלפון;

4.1.6. פרטי כרטיס אשראי;

4.1.7. כתובת למשלוח (במידת הצורך).

4.2. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

5. תשלום

5.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

       5.2. רכישת שובר שאושרה ו/או הזמנת מוצר ספק או הבזאר מהווה רכישה של השירות ו/או המוצר ו/או מוצר הבזאר, המחייבת בתשלום מלוא               הסכום שהוצע על ידי המציע עבור השירות ו/או המוצר ו/או מוצר הבזאר.

5.3. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה)

5.4. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות ו/או מוצר הבזאר לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף 8 יחולו.

5.5. דמי המשלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

6. אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות רכישת שוברים

6.1. אספקת המוצרים (למעט מוצרי הבזאר – ראה סעיף ‏3.7.) ו/או השירותים תבוצע על ידי הספקים ובאחריותם הבלעדית ובהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של השירות ו/או המוצר ו/או על גבי השובר.

6.2. אספקת המוצרים ו/או השירותים תהייה מותנית בהצגת השובר עצמו שיוצג לספק בפרק הזמן שיצוין עליו. ייתכן שבעת מימוש השובר יידרש הרוכש ע"י הספק להציג תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו השתמש בעת הרכישה.

6.3. החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.

6.4. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכדומה בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. 

7. אספקה והובלת מוצרי הבזאר

7.1. החברה תהיה אחראית על אספקת והובלת מוצרי הבזאר ותפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית.

7.2. החברה תספק רק מוצרים אשר שולמו במלואם, לכתובת שהלקוח הקליד/הזין למערכת או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בעמוד פרטי המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 

7.3. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים, לפי המקרה (להלן, "אזורי החלוקה"). החברה רשאית, אך לא חייבת לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה, לא תהיה החברה חייבת לספקה.

7.4. זמני אספקת הפריטים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

7.5. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

7.6. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

7.7. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

7.8. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה זה, האתר יעשה כמייטב יכולתו לבצע בירור ולספק את המידע העדכני לגבי סטטוס הגעת המוצר ו/או לפעול לאספקת המוצר במהירות האפשרית.

7.9. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 

7.10. כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

7.11. במקרים שמוצר יחזור בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול  (ראה פירוט בסעיף 8). יובהר כי דמי המשלוח בהם יחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

8. ביטול רכישה מצד הרוכש

8.1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב:  בדוא"ל לכתובת : support@habazar.co.il  או לחילופין במכתב דואר רשום שיישלח לכתובת החברה (פרטים בכותרת התקנון).

8.2. למען הסר ספק יובהר, כי ביטול עסקה כמפורט להלן יעשה בתנאי שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל כמפורט בסעיף 7 להלן.

8.3. כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.

8.4. ברכישה של נכס, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

8.5. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות).

8.6. רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (לדוגמא בין היתר "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן,  מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995,  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה,  טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם וכל יתר הסעיפים על פי המפורט בחוק הגנת הצרכן.)

8.7. ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר סגור וארוז באריזתו המקורית וללא סמני פתיחה ושימוש. כל עלות השילוח וכל הכרוך בהחזרת המוצר למשרדי חברה, הינם באחריותו הבלעדית של מחזיר המוצר. לאחר קבלת המוצר במשרדי החברה, ייבחן המוצר ובהתאם לתקינותו ועמידתו בתנאי ההחזרה, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי החברה או על ידי הספק /בית העסק.

9. ביטול רכישה מצד החברה

9.1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

9.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זו תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תעצור חיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים ו/או מוצר הבזאר, ככל ששולם.

9.3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.

9.4. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9.5. במידה והתגלה כי מוצר הבזאר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה, כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כולל נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

10. אחריות

10.1. למעט בנוגע למוצרי הבזאר, האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם ו/או לכל מצג לגביהם, לרבות תיאורם כפי שנמסר על ידי הספק/ים. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא באספקתם או אי אספקתם, תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים ו/או השירותים.

החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד כפי שנמסרו לאתר על ידי הספקים לצורכי פרסום. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

10.2. בנוגע למוצרי הבזאר, החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. בעסקאות במתכונת יבוא אישי, תנאי האחריות על המוצר ייגזרו מתנאי האחריות של הספק בחו"ל. יחד עם זאת, שירות הלקוחות של האתר יעמיד סיוע לרוכש בטיפול תלונה או מימוש אחריות או שילוח המוצר לספק בחו"ל, כאשר כל שהנך נדרש הנו לשלוח את המוצר הפגום אל כתובת החברה בישראל. בעת מימוש אחריות, התשלומים בהם תחוייב במקרה של מימוש אחראיות הנם דמי המשלוח לחו"ל ובחזרה ומיסים בארץ במידה ונידרש ע"י רשויות המכס. זמן השירות תלוי בזמן הטיפול של הספק בחו"ל.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי מוצרי הבזאר, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי הספקים של מוצרי הבזאר, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

10.3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו הצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר.

10.4. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.5. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

10.6. בנוגע לקישור (Link) חיצוני באתר, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

10.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, הצעות של משתמשים לא יוגשו או יתעדכנו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

10.8. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה

10.9. המשתמשים והספקים אחראים כלפי האתר, החברה, משתמשים אחרים וספקים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

11. סודיות ופרטיות

11.1. כל פרטיו האישים של המשתמש, (שם, דואר אלקטרוני וכדומה, למעט פרטי כרטיס אשראי), נשמרים בקפידה במאגרי מידע.

11.2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה. זאת למעט מקרים בהם המשתמש נתן את אישורו מראש ובכתב.

11.3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

11.4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

11.5. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים או לצרכים פניימים.

11.6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

11.8. ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: support@habazar.co.il

11.9.  האתר מאפשר למפרסם מודעה באתר, אם הוא מעוניין בכך, לשתף את מודעתו עם חבריו בפייסבוק .
לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם. המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של המפרסם רק לאחר בדיקתה ואישורה של המודעה על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה. 
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות סקופון בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

11.10 החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.  היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

11.11. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

11.12. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

11.13. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם/ספק הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. כאשר מדובר במוצר שפורסם על ידי ספקים אחרים- אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל

12. שימוש בלתי מורשה באתר

12.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

12.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing & Automated Data Mining Tools

12.3. אין לעשות שימוש בשם דומיין www.habazar.co.il  ו/או הלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב 

13. דין ושיפוט

13.1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

13.2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.

14. תנאים נוספים 

14.1.  אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

14.2. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.